GARANTIE VOOR GOEDE ZAKEN

Dolf Oosterhoff Productions B.V. heeft een sterke focus op veiligheid, kwaliteit en betrouwbaarheid. Om deze principes te waarborgen werken wij met veiligheidsmaatregelen, laten wij interne inspecties uitvoeren en worden wij (half-)jaarlijks gecontroleerd door diverse keuringsinstanties.
Het resultaat van deze inspanning is dat wij beschikken over het SNA-keurmerk (NEN4400) en certificaten VCA** & VCU. Bovendien zijn wij aangesloten bij brancheorganisatie NBBU. Hiermee bent u met DOP verzekerd van een goede partner.
Vind hieronder meer informatie over de brancheorganisatie waarbij wij aangesloten zijn en over de verschillende certificaten en keurmerken waar wij over beschikken.

Certificaten zijn hieronder te downloaden.

SNA-KEURMERK
VCA**-CERTIFICAAT
VCU-CERTIFICAAT 

NBBU

De Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU) is een brancheorganisatie die erop toeziet dat haar leden betrouwbare, professioneel opererende ondernemingen zijn die de wet- en regelgeving, hoe complex ook, in acht nemen.

Zo voert de NBBU controles uit om te zorgen dat de NBBU-cao’s voor uitzendkrachten en voor vaste medewerkers in de uitzendbranche op een correcte manier worden gehanteerd. NBBU-leden moeten beschikken over het SNA-keurmerk (NEN4400). Deze certificering is een waarborg dat de bij NBBU aangesloten bureaus voldoen aan de wet- en regelgeving.

Op al onze leveringen zijn de algemene voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten en arbeidsbemiddeling van de NBBU van toepassing. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de arrondissementsrechtbank te Amsterdam onder nr. 97/2004 en bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nr. ds40538398 en zijn laatstelijk gewijzigd te Bilthoven, 5 juli 2004.

SNA-KEURMERK

Stichting Normering Arbeid (SNA) is opgericht om de risico’s te beperken voor opdrachtgevers van arbeid met betrekking tot de verplichtingen voor loonheffingen en omzetbelasting. Het SNA-keurmerk geeft opdrachtgevers de zekerheid dat zij zaken doen met een betrouwbare en gecertificeerde onderneming die voldoet aan de wet- en regelgeving op het gebied van arbeid en fiscale verplichtingen.

De ondernemingen met een SNA-keurmerk worden beoordeeld op hun verplichtingen uit arbeid, te weten:

  • De identificatie van de onderneming;
  • De aangifte en afdracht van (in Nederland) verschuldigde loonheffingen en omzetbelasting;
  • Loonbetaling niet in strijd met de Wet minimumloon en minimum vakantiebijslag;
  • Het uitvoeren van identiteitscontrole en controle op het gerechtigd zijn tot het verrichten van arbeid in Nederland;
  • Het voorkomen van risico’s op aansprakelijkstelling en boetes voortvloeiend uit in- en doorlenen of uitbesteden van werk.

Dit alles met inbegrip van het administreren en bewaren van de vereiste documenten.

VCA** en VCU

De certificaten VCA** en VCU zijn belangrijke keurmerken op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. Het voldoen aan de ‘Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers’ (VCA) en de ‘Veiligheid en Gezondheid Checklist Uitzendorganisaties’ (VCU) toont aan dat een bedrijf veilig en gezond werken belangrijk vindt, hierin deskundig en betrouwbaar is, en zich bezighoudt met continue verbetering op deze gebieden.

Maatregelen als toolboxmeetings, projectevaluaties, VGW overleggen, startwerkinstructies, TRA’s (Taak Risico Analyse), voorlichting over LMRA’s (Last-Minute Risico Analyse) en uitgebreide instructies over veiligheid en het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen dragen hieraan bij. Daarnaast ontvangt iedere medewerker het ‘Veiligheid, Gezondheid en Welzijn’-regelement (VGM) bij zijn/haar intake.

Onze risico-inventarisatie is opgebouwd uit twee onderdelen: in de Functie Risico Analyse kan per vakgroep en functie bekeken worden welke mogelijke risico’s er worden gelopen. Nu bekend is welke risico’s een medewerker in een bepaalde functie kan lopen kan in de Taak Risico Analyse de analyse en de veiligheidsmaatregelen worden opgezocht.