Certificering 

GARANTIE VOOR GOEDE ZAKEN

 

Dolf Oosterhoff Productions B.V. is aangesloten bij de NBBUDe NBBU ziet erop toe dat zijn leden betrouwbare, professioneel opererende ondernemingen zijn die de wet- en regelgeving, hoe complex ook, in acht nemen. 


Zo houdt de NBBU CAO-controles om te zorgen dat de NBBU-CAO's voor uitzendkrachten en voor vaste medewerkers in de uitzendbranche op een correcte manier worden gehanteerd. NBBU-leden moeten beschikken over het  SNA-Keurmerk (NEN4400). Deze certificering is een waarborg dat de bij NBBU aangesloten bureaus voldoen aan de wet- en regelgeving. Op al onze leveringen zijn de algemene voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten en arbeidsbemiddeling van de Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU). Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de arrondissementsrechtbank te Amsterdam onder nr. 97/2004 en bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nr. ds40538398 en zijn laatstelijk gewijzigd te Bilthoven, 5 juli 2004. (hiernate noemen: NBBU-voorwaarden).


De ondernemingen met een SNA-keurmerk worden beoordeeld op hun verplichtingen uit arbeid, te weten:

  • De identificatie van de onderneming;
  • De aangifte en afdracht van (in Nederland) verschuldigde loonheffingen en omzet-belasting;
  • Loonbetaling niet in strijd met de Wet minimumloon en minimum vakantiebijslag;
  • Het uitvoeren van identiteitscontrole en controle op het gerechtigd zijn tot het verrichten van arbeid in Nederland;
  • Het voorkomen van risico’s op aansprakelijkstelling en boetes voortvloeiend uit in- en doorlenen of uitbesteden van werk.

Dit alles met inbegrip van het administreren en bewaren van de vereiste documenten.VCA en VCU

Met ingang van 1 September 2007 is het VCA en VCU veiligheidssysteem bij Dolf Oosterhoff Productions B.V. in werking getreden.
Met dit systeem heeft DOP haar veiligheidsbeleid geoptimaliseerd.

Een goede analyse van de wensen van de werknemer en de bijna ongevallen zorgen voor een verbetering van het werkklimaat. Op de vloer zal dit gezien worden in een intensivering van het aantal veiligheidsinstructies.
(toolboxmeetingen en startwerk-instructies)

Zo krijgt iedere nieuwe medewerker een uitgebreide instructie over veiligheid en het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen. Tevens krijgt iedereen het boekje VGW regelement met hierin aandachtspunten met betrekking tot Veiligheids, Gezondheid en Welzijn.

Onze risico inventarisatie is opgebouwd uit twee onderdelen: in de Functie Risico Analyse kan per vakgroep en functie bekeken worden welke mogelijke risico's er worden gelopen. Nu bekend is welke risico's een medewerker in een bepaalde functie kan lopen kan in de Taakrisico Analyse de analyse en de veiligheidsmaatregelen worden opgezocht.

Dolf Oosterhoff Productions B.V. is al jaren VCA ** gecertificeerd, wat inhoudt dat DOP op de meeste locaties werkzaamheden aan kan nemen en uit mag voeren.

GOC

Als GOC erkend Leerbedrijf mag Dolf Oosterhoff Productions B.V. 
in het kader van opleiden van nieuwe theater- en evenementenpersoneel, stagairs begeleiden en uitzenden om zo de stages in de branch te organiseren.

Certificaten kunnen op aanvraag aan u worden ontleend.